Sandalai nuo -15% iki -40% Nuo -20 % VISIEMS drabužiams

Pirkimo taisyklės | Nuotolinė sutartis

12. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

12.1. Šios Taisyklės parengtos, remiantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
12.2. Šios Taisyklės taikomos ir su jomis susiję Šalių tarpusavio santykiai aiškinami pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius įstatymus.
12.3. Visi ginčai, kylantys dėl šių Taisyklių laikymosi, sprendžiami derybų keliu. Jeigu nepavyksta susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
12.4. Šalys atleidžiamos nuo įsipareigojimų, nurodytų šiose Taisyklėse, vykdymo, jeigu juos vykdyti trukdo nenumatytos aplinkybės, nepriklausančios nuo Šalių, įskaitant:

12.4.1. Gaisrai, sprogimai, audros ir kitos stichinės nelaimės bei gamtos katastrofos, kurios trukdo įvykdyti prisiimtus įsipareigojimus arba dėl kurių jų vykdymas vėluoja;
12.4.2. Nelaimės arba aplinkybės, kurių Sutarties Šalys (Šalis) negali kontroliuoti ir kurios trukdo įvykdyti prisiimtus įsipareigojimus arba dėl kurių jų vykdymas vėluoja;
12.4.3. Valdymo institucijų arba jėgos struktūrų veiksmai, trukdantys įvykdyti įsipareigojimus arba verčiantys vėluoti.

Įkeliama...